Terms & Conditions

Smluvní podmínky společnosti Hackerly s.r.o.

I.

Platba a způsob úhrady

 1. Platba za Školení bude provedena následovně: padesát procent (50% ) před Školením a padesát procent (50 %) do jednoho (1) měsíce po Školení na účet Dodavatele, společnosti Hackerly s.r.o., číslo účtu: 333 555 995/5500, IBAN: CZ14 5500 0000 0003 3355 5995, SWIFT kód: RZBCCZPP.
 2. Objednavatel je povinen uhradit před Školením v plné výši případné Náklady Školení tzn. náklady vzniklé Dodavateli za místo školení, technické vybavení a občerstvení pro účastníky.
 3. Školení je možné uhradit následujícími způsoby:

Platba bankovním převodem: Zvolíte-li platbu převodem, záleží pouze na vás, zda uhradíte částku na pobočce vaší banky, na poště či běžným způsobem přes internetové bankovnictví. Převod peněz proběhne obvykle do 48 hodin. Jako specifický symbol uveďte číslo objednávky. Pouze se správně uvedeným specifickým symbolem budeme schopni zpracovat vaši platbu bez komplikací.

II.

Termín a místo dodání

 1. Termín Školení dle Objednávky je stanoven ústní nebo elektronickou komunikací smluvních stran. Obvykle je termín Školení stanoven při podpisu Objednávky.
 1. Místo Školení dle Objednávky je stanoveno ústní nebo elektronickou komunikací smluvních stran. Obvykle je místo Školení stanoveno při podpisu Objednávky.

III.

Práva a povinnosti Dodavatele

 1. Dle ustanovení § 2446 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodavatel sdělí Objednateli bez zbytečného odkladu veškeré potřebné skutečnosti rozhodné pro provedení Školení.
 2. Dodavatel se zavazuje vyvíjet vlastní činnost řádně a svědomitě.

IV.

Práva a povinnosti Objednatele

 1. Dle ustanovení § 2446 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Objednatel sdělí Dodavateli bez zbytečného odkladu vše, co pro něho má rozhodný význam pro Školení.
 2. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou jím vyžadovanou součinnost.

V.

Odstoupení od Objednávky

 1. Smluvní strany se dohodly, že od Objednávky lze odstoupit pouze písemně.
 2. Jestliže do 90-ti dnů od podpisu Objednávky nedojde ke Školení úmyslným zaviněním Dodavatele, vzniká Objednateli nárok na vrácení poloviny výše Ceny a Objednatel má současně pro tento případ právo od Objednávky odstoupit. Dodavateli jsou však přiznány náklady za prokazatelně vynaložené úsilí a za již účelně vynaložené náklady potřebné k provedení Školení.
 3. Článek V. odstavec 2. se neuplatní, nedojde-li ke Školení na základě rozhodnutí třetí strany. V takovém případě nárok na Cenu Dodavateli vzniká.
 4. Článek V. odstavec 2. se neuplatní, byl-li ústní nebo elektronickou komunikací sjednán jiný termín dodání Školení nebo Školení probíhá po delší časový úsek, který není možné jednoznačně určit při podpisu Objednávky. Toto ustanovení se uplatní také při kontinuální spolupráci Smluvních stran.
 5. Odstoupí-li Objednatel od Objednávky dříve jak třicet (30) dní před sjednaným termínem Školení, vzniká Dodavateli nárok na zaplacení dvaceti procent (20 %) z Ceny Školení. Pro Objednatele je zde možnost rezervace jiného vhodného termínu, a to formou emailové dohody s Dodavatelem.
 6. Odstoupí-li Objednatel od Objednávky mezi patnácti až třiceti (15 – 30) dny před sjednaným termínem Školení, vzniká Dodavateli nárok na zaplacení čtyřiceti procent (40 %) z Ceny Školení. Pro Objednatele je zde možnost rezervace jiného vhodného termínu, a to formou emailové dohody s Dodavatelem.
 7. Odstoupí-li Objednatel od Objednávky méně jak patnáct (15) dní před sjednaným termínem Školení, vzniká Dodavateli nárok na zaplacení šedesáti procent (60 %) z  Ceny Školení.
 8. V případě využití stoprocentní (100 %) záruky vrácení peněz Dodavatelem, má Dodavatel povinnost vrátit dlužnou částku za školení do třiceti (30) dnů od provedení Školení. Nespokojenost z již provedeného Školení je Objednatel povinen sdělit Dodavateli neprodleně, maximálně do tří (3) pracovních dnů od provedení Školení. Dodavateli náleží účelně vynaložené náklady za již provedené Školení a Objednatel je povinen tyto náklady uhradit.

VI.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje nabyté v době trvání Objednávky budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Objednatel dává Dodavateli výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním jeho osobních údajů v plném rozsahu.

VII.

Obchodní tajemství a ochrana informací

 1. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že Objednávka, skutečnosti v ní obsažené a skutečnosti spjaté s jejím plněním jsou předmětem obchodního tajemství (dále jen „Obchodní tajemství“) a jejich sdělení či zpřístupnění třetím osobám je možné pouze s výslovným písemným souhlasem druhé smluvní strany, s výhradou případu, kdy k tomu bude příslušná smluvní strana povinna na základě obecně závazných právních předpisů nebo kdy je sdělení či zpřístupnění Obchodního tajemství nutné k dosažení Dodání služeb. Obchodním tajemstvím se dle českého práva rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.
 2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že informace, které si v rámci jednání v souvislosti s uzavřením Objednávky a jejím plněním poskytly, jsou informacemi důvěrnými. Strana, které byly informace poskytnuty, nesmí tyto informace prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k Dodání služeb či nikoli.

VIII.

Obecná a závěrečná ustanovení

 1. Investice neobsahuje místo školení, občerstvení, audio a vizuální přípravu.
 2. Je-li Objednávka vyhotovena ve více jazykových verzích, rozhodující je česká verze Objednávky.
 3. Pokud oddělitelné ustanovení Objednávky je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení Objednávky. V takovém případě se strany Objednávky zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé strany této Objednávky dodatek k této Objednávce nahrazující oddělitelné ustanovení této Objednávky, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
 4. Zánikem Hackerly s právním nástupcem tato Objednávka nezaniká a přechází na jeho právního nástupce.
 5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu § 89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1, resp. Městského soudu v Praze.

 

Popis procesů provádění Školení společností Hackerly s.r.o.

 

 1. Název programu:

FreshBiz Experience

 1. Cíl programu:

Zaměření se na témata:

Jak nejlépe využívat zdroje a rozumět cílům členů Vašeho týmu?

Jak budovat efektivní komunikaci, partnerství a lukrativní vztahy?

Jak sdílet naše dostupné zdroje a talenty s ostatními?

Jak pomoci ostatním dosáhnout jejich cílů?

Jak zpozorovat příležitosti na trhu nebo je vytvořit?

Jak generovat nové kreativní myšlenky a řešit problémy?

Jak vidět věci v celém kontextu a z jiných perspektiv?

Jak dělat více s méně a pohnout se v byznysu z místa?

Jak dosáhnout pojmu quantum leap a vytvořit inovativní kulturu?

Co znamená pojem multidimenzionální podnikatelské myšlení?

Slouží nám naše metody a návyky z života opravdu efektivně v reálném byznysu?

Jsou naše předsudky na témata výhra vs. úspěch stále relevantní v dnešním světě?

Jak vytvořit win-win situace?

Jak ovlivnit nezávislé osobnosti a vytvořit nové vůdce v rámci organizaci?

Jak najít svoje unikátní osobní talenty?

Nové pohledy na spolupráci, vyjednávání, proaktivitu, time management nebo budgeting.

Jak dostat spolupráci, kreativitu a leadership na novou úroveň?

Jasná představa, jak implementovat odhalené poznatky ze školení v rámci personalizovaného akčního plánu FreshBiz Canvas.

Seznámení účastníků s kulturními, technologickými, behaviorálními trendy v podnikání včetně reflexe na jejich efektivní implementaci.

 1. Formy a metody práce

Výklad

Řízená diskuse

Případové studie

Řízená facilitace herního zážitku FreshBiz Game

Koučink

Tvorba akčního plánu FreshBiz Canvas

Feedback

 1. Technická a moderační podpora

Prezentace

Dataprojektor

Pravidla hry

Určitý počet stolů vždy pro 4 osoby, čtvercové či obdélníkové

Herní platformy FreshBiz včetně příslušenství

Materiály pro cvičení FreshBiz Canvas

 1. Časová dotace pro realizaci programu

7 – 8 hodin, 4 – 5 hodin či dle dohody

 1. Realizace – dle potřeb klienta